Europejskie Standardy Edukacyjne

Fundacja Escola wspiera placówki oświatowe w procesach wdrożeniowych dotyczących Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.

Europejskie Ramy Kwalifikacyjne
Nowoczesny model kształcenia według zaleceń Unii Europejskiej

Wprowadzone przez Unię Europejską standardy edukacyjne, to wynik innego postrzegania miejsca i roli człowieka w świecie a oświata ma być kluczem tej zmiany. W trakcie nauki uczeń ma nabyć kompetencje i umiejętności, a nie być jedynie biernym odbiorcą otaczającego świata. Europejskie standardy kształcenia charakteryzuje zmiana treści, metod kształcenia oraz roli nauczyciela i ucznia, a także zmodernizowany system nadzoru pedagogicznego oraz aktywna współpraca z otoczeniem.

Treść kształcenia
Według modelu europejskiego, proces kształcenia ma na celu rozwój umiejętności i kompetencji, a także wiedzy, którą zwykle uzyskuje się, ćwicząc je. Wiedza jest przekazywana poprzez zastosowanie jej w trakcie rozwiązywania problemów, ćwiczeń i projektów. W modelu europejskim placówka edukacyjna jest zobowiązana do samodzielnego kształtowania treści i metod kształcenia, tak aby uzyskać założone efekty.